ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

چنان زندگي کن که کسانيکه تو را مي شناسند،اما خدا را نمي شناسند به واسطه آشنايي با تو، با خدا آشنا شوند


آنگاه که غرور کسی را له می کنی، آنگاه که کاخ آرزوهای کسی را ویران می کنی،آنگاه که شمع امید کسی را خاموش می کنی، آنگاه که بنده ای را نادیده می انگاری ،آنگاه که حتی گوشت را می بندی تا صدای خرد شدن غرورش را نشنوی،آنگاه که خدا را می بینی و بنده خدا را نادیده می گیری ،می خواهم بدانم، دستانت رابسوی کدام آسمان دراز می کنی ؟!

تا برای خوشبختیخودت دعا کنی؟

فیلم کارتون باربی و قصر الماس : دانلود

فیلم کارتون عـــروش مــردگان : دانلود

فلیم کارتون فنــدخ شـــکــــــــن: قشمت اول

فیلم کارتون فنــدخ شکـــــــــن : قشمت دوم

(*.*)(*.*)(*.*)(*.*)(*.*)(*.*)(*.*)(*.*)(*.*)(*.*)(*.*)(*.*)(*.*)(*.*)(*.*)

در قـلبـتـو بـرای کـسـی بـاژ نـکـن کـسـی کـه دوسـتـت داره خـودش کـلـیـد داره !

خداياتقدير دوشتانم را ژيبا بنويش تا من جز لبخند از آنها چيزديگري نبينم.


See_you_for@yahoo.com